• પંચતંત્રની આ વાર્તા આપણને શીખવે છે કે, સમાજમાં દુષ્ટ વ્યક્તિઓ કોઈને પરેશાન કરવા માટે કોઈને કોઈ કારણ શોધી જ લે છે. જો એમને કોઈ કારણ નહીં મળે તો, એ કારણ ઉભું કરી લેશે પરંતુ, એક વખત એ કોઈને સતાવવાનું નક્કી કરી લે પછી તો એ વ્યક્તિને ભગવાન જ બચાવે! એટલે, આવા અનિષ્ટ પાત્રોથી દૂર રહેવું એ જ આપણી સેહત માટે ફાયદાકારક છે.

  Tags:

  Read More
 • Having a baby brings in a lot of changes in our lives. Parenting comes with lots of love, happiness and responsibilities. Like every parent, even my life changed a lot after a baby, for good

  Tags:

  Read More
 • The following is the list of top Hotel Management Coaching Institutes in Lucknow offering The following is that the list of top Hotel Management Coaching Institutes in Lucknow offering guidance to the scholars for hotel management entrance exams. These top hotel management coaching institutes in Lucknow are spread across different cities in India like Delhi and Mumbai. So of you're trying to find top hotel management coaching institutes in Delhi or top hotel management coaching institutes in Lucknow this is often the place to be!

  Tags:

  Read More
 • Make lunch special today with 7 amazing Xacuti recipes. Recipes are available for Mushroom, Prawns, Chicken, Crab, and Mutton!

  Tags:

  Read More
 • AS ONE RISES IN LIFE..

  Tags:

  Read More
 • Find the qualified candidates you need to fill IT and engineering positions by connecting with V2Soft’s global offices and resources. We can deliver a number of workforce solutions to meet your needs. We offer recruiting and workforce management solutions across the U.S. as well as globally, utilizing our experience working under Managed Service Programs (MSPs). Our extensive experience includes providing contract and permanent staffing solutions to Fortune 500, mid and small-sized companies. We are an Equal Employment Opportunity (EEO) employer. V2Soft specializes in making sure our clients and their businesses are supported by the technology and people they need to overcome their challenges. We listen and communicate with our client partners to understand their needs, both in budget and experience. Our industry experience covers Information Technology, Engineering, Healthcare and other administrative staffing areas.

  Tags:

  Read More
 • This Panchatantra story here tells us that an individual ego in a family would harm each of the members. Quarreling with our own people affects the whole family badly! It’s like if we chop one finger, it would harm the whole hand. So, for staying united, we should avoid having a state of two different minds!

  Tags:

  Read More
 • Dear Society, Though we know that harmony boosts your immunity and conflicts weaken your health; we don’t like to work on it, this might be sickening you more!

  Tags:

  Read More
 • Mental health is very very important it refers to cognitive, behavioral, and emotional well-being it can affect daily living, relationships, and physical health. It is all about how people think, feel, and behave.Your mental health doesn’t always stay the same. It can change as circumstances change and as you move through different stages of your life. It is not a taboo to talk about Mental health. Every day when we open the news paper we come across some news or the other about suicide. Thanks to the increase in competition as well as pressure people are crumbling. There is agony within them. How to Boost Your Mental Health? You should do something you’re good at to build self-confidence, then tackle a tough task. You could be camping with friends or a trip to the tropics. planning to vacation would be boost your energy. Good sleep is important. The optimal temperature for sleep is between 60 and 67 degrees Fahrenheit. Show some love to someone in your life. Close, quality, relationships are key for a happy, healthy life. You should Hang out with your funny friend, you can watch comedy or check out cute videos online. Laughter helps reduce anxiety. You can add some omega-3 fatty acids into your diet.

  Tags:

  Read More
 • This Panchatantra story here tells us that a wicked person would not need any excuses to oppress anyone. He who wants to victimize someone will find any justifiable reason to do it. If he doesn’t find a valid reason, he would make one! So, staying away from such treacherous people will help you be safe!

  Tags:

  Read More