• કંઇક થોડી દાનત અને કંઇક નિયતિ આ બંનેનું સંયોજન સ્નેહ સંબંધોની ભૂમિકા તો બાંધી દે છે પરંતુ, તેમાં સંગાથે આગળ વધવા અને તેને નિભાવવા માટે ચપટી ચાહત કામ નથી આવતી, તેમાં ટનબંધ તૈયારી (willingness) કામે લગાડવી પડે છે ત્યારે કોઈક મુકામે પહોંચવું શક્ય બને છે! એટલે, ડગલે ને પગલે કહેતા રહેવું પડે કે, કહે જો તું તો…!

  Tags:

  Read More
 • Staying healthy can be the best New Year Resolution ever for anyone. There are a couple of ways to stay healthy, staying happy in each moment is one of them. Make your 2020 healthier with the ways suggested here.

  Tags:

  Read More
 • હિંદુ ધર્મ વિશે આમ તો ઘણું બધું કહેવા – લખવામાં આવ્યું છે છતાં,જન-સાધારણ માટે તેને સમજવાનું થોડું કઠીન રહ્યું છે. આવું થવાનું કારણ કદાચ તેની કાલાતીત મહાનતા તેમજ તેનાં યાર્દચ્છિક અર્થઘટન હોય શકે. એક હિંદુ તરીકે ઉછેર પામી હોવાને લીધે, આટલા વર્ષોમાં જે કંઈ સમજી શકી છું એ અહીં પ્રસ્તુત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અહીં લખાયેલું છે એ મેં જે કંઈ પણ વાંચ્યું, સાંભળ્યું કે અનુભવ્યું છે તેનો સાર માત્ર છે એટલે, અહીં પ્રસ્તુત લખાણ હિંદુ ધર્મ વિશે કંઈ શીખવા કે શીખવવાનો સ્ત્રોત હોવાનો દાવો કરતું નથી.આ મારી હિંદુ ધર્મ વિશેની લાગણી અને માન્યતાઓની અભિવ્યક્તિ માત્ર છે!

  Tags:

  Read More
 • Swati Joshi
  01. The foundation of Hinduism!

  Posted by : Swati Joshi | January 31, 2020 |  

  When we are going to talk about the oldest religion in the world, ‘how old is Hindu religion?’ must be the first question rising in your mind. Then we need to start from the very beginning. Here are the things you need to know about Hinduism!

  Tags:

  Read More
 • Swati Joshi
  HINDUISM BELIEFS – Series, Articles

  Posted by : Swati Joshi | January 31, 2020 |  

  There is so much said and written about Hinduism still a common man finds it difficult to understand it due to its timeless greatness and random interpretations. I’ve tried to come up with what I’ve understood while growing as a Hindu! It’s all about what I’ve read, heard or experienced so, I don’t claim it to be a source for teaching or learning about Hinduism. This is my expression of what I feel or believe it to be!

  Tags:

  Read More
 • Dear Love,You’ve been the most brutal entity I know, as you take just a moment to shatter our well advised heart that we’ve worked on for years.

  Tags:

  Read More
 • Dear Relationship,I don’t dedicate myself to many; it’s not about my attitude, but their adequacy to have me in their lives!

  Tags:

  Read More
 • Dear People,Little care, a bit of empathy and some hope can let any wounded heart recover miraculously!

  Tags:

  Read More
 • Dear World,Although there’s fog all over today; it won’t stop me plant my own garden as I know that the Sun is coming over tomorrow again!

  Tags:

  Read More
 • Punkt. MP02は、人々と繋がるために作られています。手のひらに収まりやすく使い心地もよく、優れた音質と持続時間の長いバッテリー -- 最新のスタイルとエレガントで効率的な操作体系で、 電話がまさに電話として機能します。

  Tags:

  Read More