Sukaina’s odyssey and empowerment through epilepsy